Darovací smlouva: Co byste měli vědět o darování majetku

Pokud jste se rozhodli darovat svůj majetek, přichází na řadu darovací smlouva. Přečtěte si
v článku AK Olomouc, co vše darovací smlouva obsahuje a co byste o darování majetku měli vědět.

Co je darovací smlouva?

Darovací smlouva je právním nástrojem umožňujícím jedné straně převést majetek na druhou stranu bez finančních úplatků. Nejčastěji se využívá k darování majetku v rodině. Předmětem darování bývá ve většině případů nemovitost, tedy byt, dům nebo pozemek. To ale neznamená, že by nebylo možné darovací smlouvu využít i pro darování movitého majetku.
Pokud je předmětem daru nemovitá věc, musí být vždy darovací smlouva uzavřena v písemné formě.

Proč je darovací smlouva důležitá?

Darovací smlouva dokládá právní platnost. Pokud bude předání daru potvrzeno darovací smlouvou, dar nabývá právní platnosti a závaznosti. Zároveň poslouží jako důkaz, že majetek opravdu patří obdarovanému a vyhnete se tak možným budoucím sporům.

Platí se u darovací smlouvy daň?

Dani z bezúplatného příjmu se vyhnou obdarovaní, kteří spadají do jedné z těchto kategorií:
 příbuzní v přímé linii (rodiče, prarodiče, děti, vnuci)
 někteří příbuzní ve vedlejší linii:
 sourozenci
 strýc, teta
 synovec, neteř
 manžel, manželka
 manželovy/manželčiny děti
 rodiče manžela/manželky
 osoby, s nimiž poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou (typicky druh, družka).

Jaké jsou náležitosti darovací smlouvy?

Darovací smlouva by měla ve všech případech obsahovat následující:
 Identifikace stran: Je zapotřebí uvést jména, adresy a identifikační údaje darujícího i příjemce (obdarovaného).
 Popis daru: Podrobný popis předmětu daru vč. jeho hodnoty.
 Projev vůle: Uvedení projevu vůle převést vlastnické právo k věci bezplatně a dobrovolně.
 Datum, místo a podpisy obou smluvních stran: Kdy a kde byla darovací smlouva podepsána.

Pokud potřebujete s tvorbou darovací smlouvy či její kontrolou pomoci a jste z Olomouce a okolí, neváhejte se obrátit na zkušeného právníka.